top of page
Heading-5.jpg
Insikter & kunskap

Vi delar här noggrant utvalda rapporter, artiklar och publikationer som berör eller angränsar de områden där Utfallsfonden verkar.

Skolverket.jpg

25% av barn till föräldrar utan eftergymnasial utbildning klarar inte grundskolan

Skolverket publicerar varje år statistik över svenska barns skolresultat. Vid vårterminens slut 2022, hade endast 75% av barnen till föräldrar utan eftergymnasial utbildning uppnått gymnasiebehörighet. För barn till föräldrar med eftergymnasial utbildning är samma siffra 93%. Totalt sett lämnar nästan 15% av eleverna grundskolan utan tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Vi vill investera för att fler barn ska klara skolan och för ett långsiktigt bättre och likvärdigare skolsystem.

Källa: Skolverket, Skolbetyg i grundskolan, 2022

Stadsmissionen.jpg

Över 33’000 människor lever i hemlöshet i Sverige och fler får svårt att få hjälp

Stadsmissionen arbetar sedan många år aktivt med att minska hemlösheten i Sverige. De konstaterar i sin senaste rapport att kommunerna tolkar Socialtjänstlagen allt hårdare och att det blir svårare för strukturellt hemlösa familjer att få hjälp. Hemlöshet leder till större och mer omfattande problem än endast avsaknaden av en egen bostad; svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, att klara skolan, att efter betalning av dyr andrahandshyra täcka sina basbehov eller att bry sig om sin hälsa. Vi vill med våra investeringar visa att det går att såväl finansiera som avhjälpa den svenska hemlösheten.

Källa: Hemlös 2023, Sveriges Stadsmissioner

Funding.png

Att knyta finansiering till resultat

The Global Steering Group for Impact Investment arbetar aktivt för att finansiering och investeringar i högre grad ska vara knutna till utfall och resultat snarare än till aktiviteter. Läs mer om hur ”Results Based Finance” fungerar i praktiken och hur dessa instrument kan bidra till att mer kapital strömmar till verksamheter som verkligen gör skillnad.

Källa: Tying funding to results, The Global Steering Group for Impact Investment, February 2021

Praktiken.jpg

Fungerar sociala utfallskontrakt i praktiken?

I Storbritannien har över 90 sociala utfallskontrakt tecknats sedan 2012. I denna rapport från Big Society Capital utvärderas resultaten ur såväl samhällets som investerarnas perspektiv.

Källa: Outcomes for All: 10 years of Social Outcomes Contracts, Big Society Capital, 2022

Omsorgsanalys.jpg

Vård av kroniska sjukdomar tar upp över 80% av vårdbudgeten

Enligt Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys bidrar den åldrande befolkningen till att fler och fler av oss har en eller flera kroniska sjukdomar. Detta har gjort att över 80% av vårdbudgeten går åt för vård av dessa. Samtidigt har Sverige stora behov av att omdirigera resurser inom vården och flera forskningsstudier pågår för att se om kostnadsbesparingar och förbättrade patientutfall kan uppnås genom att mer provtagning och uppföljning sker på distans. Vi vill investera i bättre utfall för patienter med kroniska sjukdomar och bättre utnyttjande av vårdens resurser.   

Källa: Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården, Vård och omsorgsanalys, 2022

SBU.jpg

Inga bättre utfall för barn som vuxit upp i familjehem jämfört med utsatta barn som vuxit upp i föräldrahemmet

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) fastställer i sin rapport att så gott som inga studier har kunnat påvisa att det skulle ge bättre utfall att placera barn i familjehem jämfört med att låta dem bo kvar i föräldrahemmet, oavsett val av utfallsmått eller metodologisk ansats i nationella och internationella studier. Några studier har till och med funnit högre risk för ogynnsamma utfall bland barn i familjehemsvård, även i jämförelse med syskon som har bott kvar hemma. Vi vill investera i att skala evidensbaserade lösningar som ger väsentligt förbättrade livschanser för placerade barn.

Källa: Insatser för bättre fysisk och psykisk hälsa hos familjehemsplacerade barn, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering  (SBU),  2017

bottom of page