top of page

Tillsammans med Rädda Barnen Välfärd för färre barn i samhällets vård

Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) fastställer i en rapport från 2017 att så gott som inga studier har kunnat påvisa att det skulle ge bättre utfall att placera barn jämfört med att låta dem bo kvar i föräldrahemmet. Några studier har till och med funnit högre risk för ogynnsamma utfall bland barn i samhällets vård, även i jämförelse med syskon som har bott kvar hemma. Rädda Barnen arbetar sedan många år med att stötta kommuner i att tidigare upptäcka barn och familjer i behov av stöd och att utbilda vuxna i skola och socialtjänst och att tidigt upptäcka barn i riskzon.


Utfallsfonden har ingått samarbete med Rädda Barnen Välfärd för att snabbare kunna skala framgångsrika insatser. Social problematik är alltid komplex och utfallen ofta osäkra för innovativa och preventiva insatser. Genom att Utfallsfonden betalar för Rädda Barnen Välfärds arbete till dess att resultaten går att mäta och verifiera, så minskar vi risken för kommuner att breddinföra dessa insatser. Genom att sluta ett socialt utfallskontrakt med Rädda Barnen Välfärd kan kommunen betala för resultaten, inte för aktiviteterna.

コメント


bottom of page