top of page
Heading-6.jpg
Därför finns Utfallsfonden

Samhällets utmaningar blir allt fler, men i kärva ekonomiska tider är det svårt att avsätta budget till preventiva insatser och nya arbetssätt. Effekterna av dessa ligger för långt bort. Med finansiering och kunskap stöttar vi samhällets aktörer i omställningen till en smartare välfärd.

En åldrande befolkning, ett växande utanförskap, sviktande folkhälsa och stora demografiska förändringar är bara några av de samhällsproblem som skapar onödigt mänskligt lidande och betydande kostnader för samhället. Samtidigt befinner sig våra kommuner och regioner i ett allt trängre ekonomiskt läge, där det är svårt att frigöra budget och resurser till preventiva insatser och innovativa arbetssätt. Även om det finns en vilja och ambition är det svårt att prioritera det förebyggande arbetet, inte minst eftersom det finns en osäkerhet kring utfallet av insatserna. Vår övertygelse är att förebyggande arbete, nya arbetssätt och innovationer ger bättre hälsa, bättre livskvalitet och lägre kostnader för samhället.

I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men det är svårt att ställa om, särskilt i tuffa ekonomiska tider. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd genom långsiktig finansiering, analyser, kunskap och styrning. På så sätt möjliggör vi införandet av preventiva och innovativa insatser, ny teknik och smartare arbetssätt. Oavsett om det handlar om att få fler i arbete, minska kostnaderna för placeringar av barn, öka andelen godkända elever i grundskolan eller antalet fallolyckor bland äldre.

Den offentliga sektorn i Sverige har historiskt varit skickliga på att hitta nya lösningar och anamma innovationer, ofta i ett nära partnerskap mellan det offentliga, civilsamhället och det privata. Trots att vi är ett litet land har vi lyckats bli världsledande på en lång rad områden. Och vi vet att det finns lösningar på de utmaningar vi idag tampas med, ofta med god evidens, och de finns hos såväl den offentliga sektorn som hos idéburna och privata aktörer. Dessa lösningar kan implementeras och skalas upp, styras mot önskade utfall och räknas hem ekonomiskt. Och om inte insatserna lyckas, betalar inte heller kommunen eller regionen någonting.

Exempel på framgångsrika fonder med liknande uppdrag och finansiering finns i flera Europeiska länder, däribland Storbritannien, Danmark och Frankrike. Precis som fonderna i andra länder, vill vi bidra till ett systemskifte där det lönar sig att investera i insatser som ger långsiktigt bättre förutsättningar för individer och samhälle. Vi hoppas att fler investerare och finansiärer följer i våra fotspår. Genom utfallsfinansiering bidrar vi och våra finansiärer till fler framgångsrika och innovativa lösningar i offentlig sektor. Det vinner alla på.

 

Utfallsfonden bidrar med långsiktig finansiering, analys, insatsdesign och styrning för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Kommuner och Regioner betalar bara om det fungerar.

Problemdefinition, analys, lösning, utfallsmål, finansiering och återbetalningsvillkor. Utfallsfonden är med från start till mål och får enbart betalt om målen nås.

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om hur ett samarbete med oss fungerar

bottom of page