top of page
Hero-7.jpg
Så fungerar det

Tillsammans definierar vi problemet som ska lösas, identifierar målgrupper, analyserar rotorsaker och sätter samman en insats. Vi finansierar alla insatsens kostnader och kommunen eller regionen betalar bara för resultaten.

Ett samarbete med Utfallsfonden innebär att vi i ett partnerskap med en offentlig aktör driver utveckling över en begränsad tid, med syfte att lösa ett specifikt samhällsproblem. Syftet med arbetet är att i högre grad förebygga ohälsa, stödberoende och utanförskap och därigenom ett skifte till ett smartare välfärdssystem med lägre kostnader för stat, region och kommun. Det kan gälla arbetslöshet, sjukdom, ohälsa, placering av barn och unga, äldreomsorg, sjukskrivning, skolresultat eller hemlöshet. Gemensamt definierar Utfallsfonden och den offentliga aktören mål som ska uppnås, hur och när det ska uppnås samt i vilken utsträckning denna måluppfyllelse leder till minskad resursförbrukning. I de flesta fall motsvarar ersättningen till Utfallsfonden en del av de frigjorda resurserna, men den kan också utgöras av ett gemensamt överenskommet pris för varje resultatnivå som uppnås. Hur återbetalningen ska se ut är kommunen eller regionen med och bestämmer. Om de insatser som görs inte ger några utfall så förlorar Utfallsfonden sin insats i form av nedlagd tid och pengar.

Själva modellen bygger alltså på att Utfallsfonden tar den ekonomiska risk som det nästan alltid innebär att ställa om till preventiva och innovativa arbetssätt.
 

På alla problem finns det lösningar. I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men i tuffa ekonomiska tider kan det vara svårt att ställa om. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd.

Utfallsfonden bidrar med långsiktig finansiering, analys, insatsdesign och styrning för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Kommuner och Regioner betalar bara om det fungerar.

Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om hur ett samarbete med oss fungerar

bottom of page