top of page
Hero-Ex-1.jpg
Exempel projektfinansiering

Starkare, friskare och självständigare äldre

1. Problem

I en kommun är kostnaden för hemtjänst per brukare nästan 30 procent högre än i jämförbara kommuner. Med en växande befolkning över 80 år inser kommunen att kostnaderna dessutom kommer att öka. Trots flera försök har kommunen inte lyckats minska behovet av äldreomsorgsinsatser. Därför finns en utbredd frustration och irritation bland personal, brukare och inte minst bland politiker.

Kommunen tar kontakt med Utfallsfonden och ber om stöd i arbetet.

Problem-3.png

2. Partnerskap & alanlys

Analys-2.png

I ett partnerskap med Utfallsfonden fastställs att inom fem år ska behovet av äldreomsorgsinsatser ha sänkts till jämförbara kommuners nivåer. Detta ska ske genom att brukarna blir friskare och mer självständiga och inte genom att man gör nedskärningar som sänker kvaliteten på äldreomsorgen.

Innan kommunen ingår kontrakt med Utfallsfonden görs ett gemensamt arbete för att definiera problemet, dess orsaker och sannolika lösningar samt kostnaderna för att implementera dessa.

Det visar sig att en stor del av problemet kommer av att kommunen beviljar väsentligt fler hemtjänsttimmar än jämförbara kommuner. Anledningarna till detta är främst en underbemannad biståndshandläggning, avsaknad av ett rehabiliterande förhållningssätt i såväl bedömning som i utförande, samt avsaknad av utbyggda öppenvårdsinsatser, anhörigstöd och rehabilitering i hemmet.

Att omorganisera, rekrytera och bygga ut öppenvårdsinsatserna beräknas kosta 7 miljoner kronor om året i fem år. Om kommunen då når jämförbara kommuners nivåer avseende behov av hemtjänst och därigenom även jämförbara kommuners kostnadsnivåer för hemtjänst, så skulle resurser på motsvarande 150 miljoner kronor över perioden kunna frigöras.

3. Kontrakt

Kommunen skriver kontrakt med Utfallsfonden om finansiering med totalt 35 miljoner kronor över 5 år.  Kontraktet skrivs i partnerskapets anda, med syfte att styra insatserna mot målen, snarare än på tilltänkta aktiviteter.

Kontrakt.png

I kontraktet definieras kommunens och Utfallsfondens roller och hur återbetalning ska ske om insatserna är framgångsrika. När resultat bli mätbara får Utfallsfonden först tillbaka det finansieringsbelopp som avropats. Om värdet av frigjorda resurser överstiger finansieringsbeloppet får Utfallsfonden ta del av detta upp till ett överenskommet takbelopp. Detta är den premie som Utfallsfonden får för att ha riskerat att förlora alla pengar om insatserna inte blivit framgångsrika. Alla frigjorda resurser över detta takbelopp behåller kommunen. Efter kontraktets slut ska kommunen ha uppnått en ny och lägre kostnadsnivå för hemtjänsten samtidigt som de äldre blivit friskare och mer självständiga.

4. Genomförande

Genomforande.png

Utfallsfonden och kommunen har gemensamt gjort en handlingsplan som verkställs under den överenskomna kontraktsperioden. Om man under insatsens gång märker att någonting inte fungerar som önskat kan insatserna efter ett gemensamt beslut ändras. Fokus ligger hela tiden på att nå de satta målen inom de definierade tidsramarna.

I kontraktet definieras kommunens och Utfallsfondens roller och hur återbetalning ska ske om insatserna är framgångsrika. När resultat bli mätbara får Utfallsfonden först tillbaka det finansieringsbelopp som avropats. Om värdet av frigjorda resurser överstiger finansieringsbeloppet får Utfallsfonden ta del av detta upp till ett överenskommet takbelopp. Detta är den premie som Utfallsfonden får för att ha riskerat att förlora alla pengar om insatserna inte blivit framgångsrika. Alla frigjorda resurser över detta takbelopp behåller kommunen. Efter kontraktets slut ska kommunen ha uppnått en ny och lägre kostnadsnivå för hemtjänsten samtidigt som de äldre blivit friskare och mer självständiga.

5. Resultat

Resultat.png

Efter tre år börjar kommunen se resultaten av insatserna och de första återbetalningarna till Utfallsfonden kan ske. Efter fem år har kommunen nått jämförbara kommuners nivåer och har nu en kostnadsbas för hemtjänst som är 30 procent lägre än vad den var när insatserna började.

De äldre upplever en högre kvalitet och ett större fokus på individen och dess behov i hemtjänsten, vilket gör att brukarna upplever sig vara starkare och mer självständiga. Medelåldern på hemtjänsttagarna har ökat och förmågorna att klara sig själv har stärkts.

Problemdefinition, analys, lösning, utfallsmål, finansiering och återbetalningsvillkor. Utfallsfonden är med från start till mål och får enbart betalt om målen nås.

På alla problem finns det lösningar. I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men i tuffa ekonomiska tider kan det vara svårt att ställa om. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd.

Utfallsfonden bidrar med långsiktig finansiering, analys, insatsdesign och styrning för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Kommuner och Regioner betalar bara om det fungerar.

bottom of page