top of page
Hero-7.jpg
Vanliga frågor
 • Vad krävs av en kommun eller region för att starta ett samarbete med Utfallsfonden?
  För att inleda en dialog med Utfallsfonden krävs inga förkunskaper om utfallsfinansiering eller att man har en tydligt definierad insats som man vill få finansierad. Det som behövs är ett tydligt identifierat problem som kommunen eller regionen vill ha hjälp med att lösa och en idé om vilket utfall man önskar få. Det är också viktigt att kommunen eller regionen har en vilja att testa nya arbetssätt.
 • Måste vi som organisation kunna något om utfallsfinansiering på förhand?
  För att inleda dialog med Utfallsfonden behövs inga förkunskaper om utfallsfinansiering eller om processen som leder fram till ett färdigt utfallskontrakt. Utfallsfonden guidar er igenom processen, hjälper till med de analyser som behöver göras och står för såväl effektmätningsmodell som kontraktsutformning. Däremot är det viktigt att det i kommunens egen organisation finns personer som kan bistå med datautdrag, intern förankring och som styr utformningen av samarbetet.
 • Vilka funktioner i min organisation bör vara involverade i ett samarbete med Utfallsfonden?
  För att uppnå goda resultat är det viktigt att det finns en ansvarig tjänsteman från kommunen eller regionens sida med ett tydligt mandat som Utfallsfonden kan samverka med. Det är också viktigt att projektet och samarbetet är förankrat och har stöd i politiken, så förutsättningar finns för att vid behov fatta de politiska beslut som kan behövas för att nå de målsättningar som finns med arbetet. Vidare kan det vara viktigt att tidigt få med sig expertis inom ekonomi och juridik i processen. Självklart behöver också berörda verksamheter tidigt få säga sitt och komma med inspel.
 • Om jag representerar en privat eller idéburen aktör som har en fungerande lösning på ett viktigt samhällsproblem, kan vi få finansiering från Utfallsfonden då?
  En idéburen eller privat organisation kan få finansiering från Utfallsfonden och på så sätt i sina kontrakt med offentlig sektor ta betalt för utfall och inte för aktivitet. I ett sådant samarbete är det Utfallsfonden som finansierar ert arbete under hela kontraktstiden och kommunen eller regionen betalar er för uppnådda resultat. När dessa utfallsbetalningar börjar komma in, börjar ni även betala tillbaka finansieringsbeloppet till Utfallsfonden.
 • Inom vilka välfärdsområden arbetar Utfallsfonden idag?
  Vi arbetar brett inom de områden där vi som samhälle idag har de största utmaningarna. Äldreomsorg och ett värdigt åldrande, placering av barn och unga, skolresultat, hemlöshet, vård av kroniskt sjuka eller arbetslöshet är bara några av de områden där Utfallsfonden vill och kan verka.
 • Hur stora belopp kan Utfallsfonden finansiera och hur länge varar ett kontrakt med er?
  Våra finansieringsåtaganden ligger ofta på mellan 10 – 40 miljoner kronor och ett kontrakt varar vanligtvis mellan 3 och 6 år.
 • Varför kan Utfallsfonden få tillbaka mer pengar än de finansieringsbelopp ni betalat ut?
  Utfallsfonden riskerar att inte få tillbaka en enda krona av utbetalt belopp. Detta sker om insatserna inte ger några positiva resultat alls. För att vi ska kunna ta denna risk behöver vi kunna få tillbaka lite mer än utbetalt belopp i de insatser som går riktigt bra. På så sätt skapar vi en tillräcklig återföring av kapital så att fonden kan fortleva och finansiera fler insatser i andra delar av välfärdssystemet.
 • Hur mycket kan Utfallsfonden tjäna på ett framgångsrikt kontrakt?
  Utfallsfondens återbetalningsvillkor sätts individuellt, från kontrakt till kontrakt och är alltid baserat på att återbetalningsbeloppet aldrig kan överstiga värdet som uppstått i kommunen eller regionen. Dessutom sätter vi alltid ett tak som gör att från och med vissa utfallsnivåer så kan Utfallsfonden inte få mer pengar tillbaka. Våra kontrakt ska alltid bygga på skälighet och transparens och vi lägger stor vikt vid att den kommun eller region vi samverkar med tycker att den ekonomiska ersättning som tillfaller Utfallsfonden uppfattas som skälig
 • Är det inte bättre att låna pengar av en bank till dessa insatser i stället för finansiering från Utfallsfonden?
  Om insatserna finansieras av Utfallsfonden sker återbetalning endast om insatserna givit resultat. Om man i stället lånar pengar av en bank eller ett annat finansiellt institut så ska pengarna betalas tillbaka med ränta oavsett hur insatserna går. Banken tar alltså ingen risk på utfallen, men det gör Utfallsfonden.
 • I andra länder där man arbetar med utfallsfinansiering, hur har det gått där?
  Utfallsfinansiering i olika former har använts i snart femton år runt om i Europa och USA för att främja preventiva och innovativa insatser och för att stärka civilsamhället. I Storbritannien har en oberoende utvärdering gjorts av 90 sociala utfallskontrakt. Utvärderingen visar att för varje krona som en offentlig aktör betalt för utfall, så har tre kronor frigjorts i den offentliga aktörens budget. Vidare kunde man se, att trots Covid-åren, var det bara ett av kontraktet som fallerade. För de individer som på olika sätt påverkats av kontraktet hade värden skapats som var mer än dubbelt så stora som kostnaderna för insatserna. Det är med denna typ av utvärderingar i ryggen som vi på Utfallsfonden gjort bedömningen att utfallsfinansiering kan vara ett kraftfullt verktyg för en smartare och bättre välfärd.
 • Vilken avkastning får de som investerat pengar i Utfallsfonden?
  Våra investerare räknar med att få sina pengar tillbaka med en årlig ränta på 4%. Det de dock söker i allra första hand är mätbara, positiva utfall, förbättrade livschanser och tydliga bevis för att de modeller som finansierats har visat sig vara så framgångsrika och lönsamma att de nu kan skalas upp brett i samhället, med eller utan finansiering från Utfallsfonden.
bottom of page