top of page
Hero-Ex-2.jpg
Exempel upphandling

Minskad placering av barn och unga

1. Problem

Ett stort antal kommuner har konstaterat en ständigt ökande andel barn som placeras i familjehem och på HVB-hem. För barnen och deras familjer är detta såklart ett tecken på att hjälp inte sats in tillräckligt tidigt. För kommunen leder placeringarna till stora kostnader. 

 

Den idéburna aktören Barnens Väl, har lång och gedigen erfarenhet av tidiga, psykosociala insatser i barnens familjer samt stöd till socialsekreterare vid bedömning av lämpliga insatser inom ramen för socialtjänstlagen. Preventiva insatser medför alltid en osäkerhet kring utfallen och därför tvekar ibland kommuner att upphandla Barnens Väls insatser. Man oroar sig helt enkelt för att placeringarna inte ska minska och att insatserna enbart ska leda till en kostnadsökning för kommunen. 

Problem-3.png

2. Partnerskap & alanlys

Analys-2.png

I ett partnerskap med Utfallsfonden analyserar Barnens Väl hur problemet ser ut ur kommunens perspektiv, de målgrupper som berörs och problemets rotorsaker. Sannolika resultat av Barnens Väls insatser uppskattas samt den påverkan på resursförbrukning och budget som sådana utfall skulle komma att ha för en kommun.

Tillsammans med Utfallsfonden skrivs en principöverenskommelse där Utfallsfonden åtar sig att finansiera Barnens Väls insatser i en kommun under tre till fem år och där kommunen enbart betalar Barnens Väl för resultaten. När Barnens Väl får betalning från en kommun, betalar man Utfallsfonden för finansieringsbeloppet plus en del av eventuellt överskott. Detta upplägg formuleras i ett erbjudande till kommunerna som Utfallsfonden och Barnens Väl gemensamt går ut med.

3. Upphandling och kontraktering

Flera kommuner intresserar sig för Barnens Väls insatser och att enbart betala för utfall. En kommun har länge brottats med stigande andel placerade barn och går ut med en funktionsupphandling där man efterfrågar stöd och insatser för att minska placeringar av barn och betalar för utfall.

Kontrakt.png

Barnens Väl är en av tre organisationer som lägger anbud på upphandlingen. Där specificerar man att man har långsiktig finansiering klar från Utfallsfonden som möjliggör att insatserna genomförs under en längre tid och att betalning endast sker längre fram när utfallen går att mäta. Barnens Väl blir tilldelade kontraktet och tillsammans med kommunen och Utfallsfonden sätts specifika utfallsmått och betalningsvillkor. 

4. Genomförande

Genomforande.png

Barnens Väl och kommunen har gemensamt satt en handlingsplan som verkställs under den överenskomna kontraktsperioden. Om man under insatsens gång märker att någonting inte fungerar som önskat så kan insatserna efter ett gemensamt beslut ändras. Fokus ligger hela tiden på att nå de satta målen inom de definierade tidsramarna.

Utfallsfonden finns med i bakgrunden med stöd och kompetens och medverkar vid vissa avgörande beslut. Insatserna utvärderas kontinuerligt på ett på förhand överenskommet sätt utan att för den sakens skull leda till överadministration.

5. Resultat

Resultat.png

Efter fem år har Barnens Väl bidragit till att 20% färre barn placeras i kommunen och att dessa barn mår bra och fungerar väl hemma. Kommunen har därigenom frigjort utrymme i sin budget för att betala den utfallsbaserade betalningen till Barnens Väl.  Barnens Väl får betalt för utfallen och delar på dessa intäkter med Utfallsfonden enligt en på förhand kontrakterad modell. 

Problemdefinition, analys, lösning, utfallsmål, finansiering och återbetalningsvillkor. Utfallsfonden är med från start till mål och får enbart betalt om målen nås.

På alla problem finns det lösningar. I den offentliga sektorn finns det både idéer och kraft, men i tuffa ekonomiska tider kan det vara svårt att ställa om. Utfallsfonden finns för att stötta kommuner och regioner i omställningen till en smartare välfärd.

Utfallsfonden bidrar med långsiktig finansiering, analys, insatsdesign och styrning för att lösa våra stora samhällsutmaningar. Kommuner och Regioner betalar bara om det fungerar.

bottom of page