top of page

Inga bättre utfall för barn som vuxit upp i familjehem jämfört med utsatta barn som vuxit upp i föräldrahemmetStatens Beredning för medicinsk och social Utvärdering (SBU) fastställer i sin rapport att så gott som inga studier har kunnat påvisa att det skulle ge bättre utfall att placera barn i familjehem jämfört med att låta dem bo kvar i föräldrahemmet, oavsett val av utfallsmått eller metodologisk ansats i nationella och internationella studier. Några studier har till och med funnit högre risk för ogynnsamma utfall bland barn i familjehemsvård, även i jämförelse med syskon som har bott kvar hemma. Vi vill investera i att skala evidensbaserade lösningar som ger väsentligt förbättrade livschanser för placerade barn. 


Källa: Insatser för bättre fysisk och psykisk hälsa hos familjehemsplacerade barn, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU), 2017Comments


bottom of page